بخش تحقيقات علوم دامی

 

 

بخش تحقيقات علوم دامي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان از سال 1370 و زير نظر مؤسسه تحقيقات علوم دامی کشور  آغاز به كار نموده و در حال حاضر با بهره گيري از 20 نفر عضو هيئت علمي، كارشناس ارشد و كارشناس و با هدف افزايش كمي و كيفي توليدات دامي استان به امر پژوهش پيرامون معضلات و مسائل مربوط به پرورش، تغذيه، شناسايي پتانسيل ژنتيكي دام هاي بومي، آميخته و خارجي ، اعم از نشخواركنندگان، طيور و زنبورعسل در استان پرداخته است. اين بخش داراي 5 واحد تحقيقاتي مصوب بوده و از آغاز فعاليت اين بخش تا 1383 تعداد 105 فقره طرح تحقيقاتي خاتمه يافته در زمينه هاي مختلف اجرا نموده است.

:در مجموع تعداد 5 گرايش تحقيقاتي ذيل در بخش تحقيقات علوم دامي اصفهان فعال مي باشد و هر كدام از آنها در يك واحد تحقيقاتي تعريف شده است

تحقيقات ماكيان - طيور

تحقيقات گاو

تحقيقات غذا و تغذيه - تغذيه دام

تحقيقات دام و مرتع

تحقيقات زنبور عسل

 

 

ايستگاههاي تحقيقاتي

خدمات فني

فعاليتهاي پژوهشي

فهرست محققين

بازگشت