بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

 تاريخچه اهداف و سياستهاي كلي بخش ـ تعداد شاغلين بخش:
بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي اصفهان در سال 1371 با دو كارشناس شروع به كار نمود و به تدريج كادر تحقيقاتي آن به دوازده نفر شامل دو نفر دكترا، دو نفر دانشجوي دكترا و هفت نفر كارشناس ارشد افزايش يافت. اين بخش از ديسيپلين هاي تحقيقاتي آبياري و زهكشي، ماشين آلات كشاورزي، و صنايع غذايي تشكيل شده است.

شرح وظايف هر يك از اين ديسيپلينها به شرح زير است:


الف: وظايف گروه تحقيقات مهندسي آبياري و زهكشي


شرح وظايف گروه تحقيقات مهندسي آبياري و زهكشي
ارزيابي راندمانهاي آبياري سطحي و بررسي روشهاي افزايش عملكرد شبكه هاي آبياري
تحقيق در مورد روشها و مسائل توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار و سيستمهاي نوين آبياري
بررسي مسائل و موارد مرتبط با انجام عمليات آبياري تكميلي در مناطق ديم كاري
ارزيابي فني و اقتصادي سيستم هاي آبياري تحت فشار در مقايسه با سيستم هاي متداول آبياري
بررسي مسائل بهره برداري، نگهداري و مديريت شبكه هاي آبياري
پژوهش و تحقيق در زمينه مصالح و معيارهاي طراحي سازه ها و وسايل تنظيم و كنترل جريان در شبكه هاي آبياري
مطالعه و بررسي در مورد ابنيه و روشهاي مناسب آبگيري، انتقال و توزيع، سازههاي جانبي، كنترل رسوب و لايروبي شبكه
تهيه مباني و استانداردهاي لازم در طراحي سيستم هاي آبياري سطحي و تحت فشار در اراضي كشاورزي كشور
ارزيابي عملكرد فني و اقتصادي شبكه هاي زهكشي اراضي تحت شبكه هاي آبياري
بررسي و تحقيق در زمينه چگونگي احداث ابنيه زهكشي در اراضي شور، قليا و گچي
بررسي امكانات كاربرد انواع مصالح مرسوم و غيرمرسوم در ساخت لوله و كاربرد آن بعنوان فيلتر زهكشي
بررسي چگونگي انتخاب فواصل و عمق مناسب زهكشي با قطعات زراعي در شبكه هاي آبياري
پژوهش در زمينه انجام عمليات زهكشي با استفاده از ماشينها و مصالح تجاري جديد، براي تطابق پذيري و رفع مشكلات مترتبه
تهيه مباني و استانداردهاي لازم در زمينه طراحي شبكه هاي زهكشي زيرزميني و سطحي در اراضي كشاورزي كشور.
 

ب: گروه تحقيقات مهندسي ماشينها و ادوات كشاورزي


شرح وظايف گروه تحقيقات مهندسي ماشينها و ادوات كشاورزي.
بررسي و تحقيق در زمينه مناسبترين روشهاي كاربرد ادوات خاك ورزي براي محصولات مختلف زراعي.
مطالعه و تحقيق در زمينه طراحي،ساخت و يا بهينه سازي ادوات مختلف خاك ورزي مناسب براي زراعتهاي چند ساله.
پژوهش و تحقيق در زمينه مناسبترين روشهاي كاربرد، طراحي و ساخت، بهينهسازي ادوات داشت و برداشت و پس از برداشت محصولات زراعي.
بررسي اثر تعداد كاربرد انواع ماشينها در خواص فيزيكي خاك.
بررسي امكان استفاده از ساير منابع انرژي در عمليات كشاورزي.
انتخاب توان مناسب براي مناطق و عمليات مختلف كشاورزي و بررسي استفاده بهينه از پتانسيل تراكتور و كشش آن.
بررسي و تعيين ظرفيت بازده كاري ماشينهاي خودگردان و غيرخودگردان.


ج: گروه تحقيقات مهندسي صنايع غذايي و فرآورده هاي كشاورزي


شرح وظايف گروه تحقيقات مهندسي صنايع غذايي و فرآورده هاي كشاورزي:
بررسي و تعيين روشهاي مناسب شستشو و پاكسازي، درجه بندي، ضدعفوني و بسته بندي محصولات كشاورزي با اولويت محصولات خرما، سيب، انار، انگور، پسته و انجير.
بررسي و تعيين روشهاي مناسب خشك كردن محصولات كشاورزي و كاهش رطوبت قبل از نگهداري جهت افزايش كيفيت و طول مدت نگهداري محصولات ذرت، انگور، پسته، خرما و برنج.
بررسي و تعيين روشهاي شيميايي و غيرشيميايي مناسب جهت فرآيندسازي محصولات كشاورزي به منظور بالا بردن ارزش اقتصادي مواد، توليد مواد اوليه دارويي و بهداشتي و افزودنيها و تهيه رنگهاي طبيعي با اولويت غلات و ميوه جات.
بررسي و تحقيق در روشهاي نگهداري محصولات كشاورزي در مناطق توليد، حمل و نقل اين مواد به مناطق فرايندسازي با توجه به ضرورت كاهش ضايعات.
بررسي و تحقيق براي دستيابي به انواع صنايع توليد مواد انرژي زا و پروتئين دار از انواع محصولات و ضايعات رده پايين كشاورزي و مقايسه آن با محصولات مشابه.

 

فعاليتهاي پژوهشي

خدمات فني

فهرست محققين

بازگشت