بخش تحقیقات شیلات استان اصفهان

استان اصفهان با دارا بودن منابع آبي فراوان وشرایط آب وهوایی متفاوت استعدادبسیارمناسبی برای تولیدوپرورش ماهیان گرمابی وسردابی داشته واز اینرو از مهمترين استانهاي غير ساحلي به منظور فعاليتهای پژوهشی در زمینه های مختلف شیلاتی محسوب می شود. بر همين اساس بخش تحقيقات شيلات براي اجراي طرحهاي تحقيقاتي علمي و كاربردي و بر طرف نمودن مشكلات اجرايي تولید کنندگان وتوسعه پرورش آبزیان دراستان از سال 1374 آغاز به كار نموده است.

اين بخش باتوجه به نیازاستان داراي سه واحد تحقيقاتي مي باشد :

1 واحد تحقيقات تغذيه آبزيان

ازوظايف عمده اين واحدشناسائي منابع خوراكي و تعيين ارز ش غذايي آنهابه منظورکاربرددر جیره ماهی وهمچنین تعيين احتياجات غذايي وتاثیرعوامل مختلف تغذیه ای وبررسی نقش مواد مغذی برصفات پرورشی ماهی ونیز افزایش بهره وری خوراک می باشد.

2 واحد تحقيقات تكثيروپرورش آبزيان

اين واحد مسئوليت بررسی ومطالعه راههای افزایش کارآیی وبهره وری درزمینه تكثيروپرورش آبزیان (شامل روشهای تکثیر- افزایش درصد لقاح وماندگاری لاروهاوبچه ماهی- انتخاب ماهیان مولد برتر- دستیابی به بهترین روشهای نوین پرورشی و....) را به عهده دارد..

3 واحد تحقيقات هيدرولوژي و هيدروبيولوژي

شناسايي منابع آبي استان و تعيين قابليت آبزي پروري آنها و نيز تعيين گونه مناسب ماهي به منظور پرورش درمنابع آبی وزیست شناسی گونه های مختلف آبزیان و همچنین شناسایی ارگانیسمهای آبزیان ونقش آنهادرزنجیره غذایی ازعمده وظایف اين واحدمیباشد.

 

خدمات فني

فعاليتهاي پژوهشي

فهرست محققين

بازگشت