بخش تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي

‌تاريخچه:

بخش تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي يكي از با سابقه ترين بخشهاي تحقيقاتي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان ميباشد. در خردادماه سال 1333 تاسيس شده و با نيم قرن فعاليت خود از محققين بنامي در كشور برخوردار بوده است. اين بخش در زميني به مساحت 4 هكتار در جنوب غربي شهر اصفهان واقع در كيلومتر 2 بزرگراه ذوب آهن واقع شده است. اين بخش زير مجموعه موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور ميباشد (www.ppdri.ac.ir)
-اهداف و سياستهاي كلي بخش:
مهمترين اهداف اين بخش ، پژوهش در زمينه هاي آفات ، عوامل بيماريزا و علف هاي هرز گياهان زراعي و باغي مي‌باشد كه شامل:
جمع آوري و تشخيص آفات، عوامل بيماريزا و علف‌هاي هرز گياهان زراعي و باغي
مطالعه بيولوژي و اكولوژي آ‏فات، عوامل بيماريزا و علف هاي هرز گياهي
تعيين ميزان خسارت و اهميت اقتصادي آنها
آزمايش و بررسي تاثير حشره كشها،‌قارچكش ها و علف‌كش‌ها بر روي عوامل خسارت‌زا
مطالعه و بررسي عوامل مختلف كنترل كننده بيولوژيك آفات
همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي مراكز دانشگاهي و ساير مراكز پژوهشي
پاسخگويي به نيازهاي بخش گياهپزشكي استان
 

-تعداد شاغلين بخش:

دكتري بيماري شناسي گياهي

2 نفر

عضو هيئت علمي

كارشناس ارشد بيماري شناسي گياهي

4 نفر

عضو هيئت علمي

كارشناس ارشد حشره شناسي گياهي

5 نفر

عضو هيئت علمي

كارشناس ارشد زراعت

1 نفر

عضو هيئت علمي

كارشناس زراعت

1 نفر

-

فوق ديپلم علوم زراعي و توليدات گياهي

3 نفر

-

ديپلم (تكنسين)

1 نفر

-

نيروي خدماتي

6 نفر

-

-گروههاي تحقيقاتي:

گروه تحقيقات آفات گياهان زراعي، باغي، گلخانه اي و درختان زينتي

گروه تحقيقات بيماريهاي گياهي شامل بيماريهاي قارچي، باكتريايي، ويروسي و نماتدهاي گياهي

گروه تحقيقات علف هاي هرز

فعالیتهای پژوهشی

خدمات فنی

فهرست محققین 

بازگشت