بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر

الف معرفي بخـش :

بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر با هدف دستيابي به ژنوتيپ هاي برتر گياهان زراعي و باغي و معرفي ارقام جديد ، انجام مطالعات سازگاري و تحقيقات به زراعي جهت تعيين شيوه هاي مناسب مديريت توليد ، تكثير هسته هاي اوليه بذور گياهان زراعي ، همكاري و نظارت درفرآيند توليد بذور فعاليت دارد .
فعاليت هاي اين بخش در 6 ايستگاه تحقيقاتي و مزارع زارعين در سطح استان توسط 22 محقق ، 9 كارشناس و 31 تكنسين و نيروي فني صورت مي گيرد . در سال 1385 تعداد137 طرح تحقيقاتي مصوب به اجراء در آمده و ميزان 85 تن بذور پرورش 1 ، 2 ، 3 و مادري گندم و جو توليد شده است . نظربه اينكه اين بخش يكي از مهمترين مراجع علمي در خصوص معرفي و ارائه مناسبترين روشهاي كشت و پرورش گياهان زراعي و باغي در استان بوده لذا همكاران واحدهاي مختلف بخش در كليه كميته هاي اجرائي سازمان جهاد كشاورزي حضور مستمر و مؤثر دارند .

ب دستاوردهاي مهم پژوهشي :

1- معرفي و نامگذاري لاين جديد گندم M-73-18

2- انتخاب 3 لاين گندم متحمل به شوري و 5 لاين گندم متحمل به خشكي

3- معرفي لاين جديد جو MB-73-6 ( كارون در كوير ) و لاينهاي 4 و 5 جو براي مناطق شور و لاين D5 براي مناطق خشك و همچنين لاين جو لخت URH-81-12

4- مشاركت در معرفي ارقام جديد ذرت دانه اي 302 ( زودرس) ، 500 ( ميان رس ) و 700 ( ديررس )

5- مشاركت در معرفي ارقام جديد سورگوم دانه اي كيميا ، سپيده و پيام

6- شناسائي و تكثير غيرجنسي ژنوتيپ هاي نر عقيم سه توده پياز

7- شناسايي 30 ژنوتيپ از توده هاي بادام ، 20 رقم محلي گلابي ، 31 ژنوتيپ و رقم بومي پسته ، 21 رقم و ژنوتيپ بومي سيب

8- تعيين سازگاري پايه هاي كوئينز با ارقام تجارتي گلابي اصفهان و تعيين بهترين تلقيح كننده براي ارقام تجارتي گلابي اصفهان

9- معرفي رقم كلزاي زرفام و انتخاب رقم كلزاي متحمل به شوري SLM046

10- مشاركت در معرفي ارقام آفتابگردان روغني Master و Lakumka براي كشت دوم

11- تعيين مناسبترين روش و الگوي كاشت مخلوط اسپرس و فستوكا

12- ارزيابي نيازهاي آبي ، كودي و تعيين تاريخ كاشت و تراكم در توليد بذر پياز تگزاس ارلي گرانو و سوئيت اسپانيش در اصفهان همراه با چندين طرح اصلاحي و مقايسه ارقام اجرا شده و در حال اجرا

 

فعاليتهاي پژوهشي

فهرست محققين

 

بازگشت