بخش تحقيقات روستايی

 

 

 

 در سال 1363 همزمان با تشکيل مرکزتحقيقات و بررسی مسائل روستايی در سطح وزارت، در سطح استان تشکيل و فعاليتهای مطالعاتی و تحقيقاتی خود را آغاز نمود. اين بخش ابتدا زير نظر مستقيم شورای جهاد سازندگی وقت استان و سپس با تصويب تشکيلات تفصيلی سازمان جهاد سازندگی استانها، زير نظر مستقيم رياست سازمان قرار گرفت. با مصوبه شورای عالی اداری کشور مبنی بر تجميع وظايف و فعاليتهای آموزشی و تحقيقاتی وزارت جهاد کشاورزی در سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی و ابلاغيه وزير محترم جهاد کشاورزی اين واحد از سال 1382 به مرکزتحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی انتقال و هم اکنون زير نظر رياست اين مرکز در حال فعاليت  می باشد.

 

اهداف تحقيقاتی بخش

هدف اصلی از تشکيل اين بخش انجام مطالعه و تحقيق پيرامون مسايل اقتصادی- اجتماعی و موضوعاتی که بنوعی در ارتباط با توسعه و رشد بخش کشاورزی، روستايی و عشايری استان و همچنين بررسی آثار فعاليتهای انجام شده در بخش کشاورزی و روستايی می باشد.

-  تحقيق و مطالعه مسايل اقتصادی و اجتماعی مورد نياز بخش کشاورزی و مناطق روستايی و عشايری استان

-  شناخت و ارزيابی آثار اقتصادی- اجتماعی طرح ها و پروژه های اجرايی در بخش کشاورزی و مناطق روستايی و عشايری استان

-        تهيه و تدوين استراتژی توسعه پايدار در مناطق روستايی و عشايری استان 

-  ارائه مشورتهای فنی و کارشناسی در خصوص موضوعات اقتصادی، اجتماعی بخش کشاورزی و توسعه روستايی و عشايری استان

سياست های بخش

- مطالعه و تحقيق پيرامون مسائل اجتماعي اقتصادي و كالبدي و همچنين الگوي رشد و توسعه مناطق روستائي

- تحقيق و مطالعه اقتصادي اجتماعي در خصوص بازتابهاي اقدامات و فعاليتهاي مرتبط با بخش كشاورزي و مناطق روستايی

- ايجاد كتابخانه و بانك اطلاعاتي به منظور دسترسي به منابع و مآخذ داخلي و خارجي در جهت پشتيباني مطالعه و تحقيقات مربوطه

- برقراري ارتباط با صاحب نظران مراكز و موسسات علمي، تحقيقاتي ودانشگاهي وايجاد همكاري ميان آنها از طريق مبادله كارشناس و محقق به منظور تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه وظايف محوله

- برگزاري مجامع علمي پيرامون وظايف مربوطه و شركت در مجامع مشابه داخلي و خارجي ديگر

 

نيروي انساني

    در حال حاضر 7 نفر شامل 1نفر عضو هيات علمي، 3 نفر همترازي هيات علمي،1 نفر كارشناس ارشد ،1 نفر كارشناس و 1 نفر کمک کارشناس بصورت ثابت در بخش مشغول بكار مي باشند و بر حسب نياز از خدمات ساير محققين و كارشناسان استان بصورت موقت نيز استفاده بعمل مي آيد.

 

مشخصات نيروی انسانی گروه

 

رديف

نام و نام خانوادگی

پست

مدرک تحصيلی

رشته تحصيلی

1

عباسعلی دهقانی

رئيس

فوق ليسانس ( هيات علمی)

جامعه شناسی

2

اصغر صالحی

کارشناس برنامه ريزی منطقه ای

فوق ليسانس ( همتراز هيات علمی)

جغرافيای انسانی

3

سيامک شهابی

کارشناس اجتماعی

فوق ليسانس (همتراز هيات علمی)

جامعه شناسی

4

يوسف قنبری

کارشناس اقتصادی - اجتماعی

دانشجوی دکتری( همتراز هيات علمی)

جغرافيا و برنامه ريزی روستايی

5

محمود سيف الهی

کارشناس اقتصاد

کارشناسی ارشد

جغرافيا و برنامه ريزی شهری

6

پريسا کرباسی

کارشناس اقتصاد

ليسانس

اقتصاد

7

اکبر عظيميان

کمک کارشناس

ديپلم

ادبيات و علوم انسانی

واحدهای تحقيقاتی و زمينه های فعاليت

 

واحد تحقيقات اقتصادی: انجام مطالعات و تحقيقات اقتصادی و برنامه ريزی.

 

واحد تحقيقات اجتماعی: انجام مطالعات و تحقيقات جامعه شناختی، جمعيت شناسی و مردم شناسی.

 

 

 

فعاليتهاي پژوهشي

 

خدمات فني

 

فهرست محققين

 

 

 بازگشت