اهداف همایش

 
 

 1.تبادل اطلاعات علمي بين اساتيد، محققين، مجريان و بهره برداران بخش كشاورزي در زمينه اصول كشاورزي پايدار (اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی) و تولید محصول سالم

 2.اطلاع ‎رساني پيرامون اثرات مخرب دخالت بشر در چرخه ‎هاي طبيعي محيط زيست در بخش كشاورزي

  3.بررسی پژوهش های انجام شده در زمينه كشاورزي پايدار و تولید محصول سالم

  4.ارائه راهكارهاي علمی و عملی به برنامه ريزان، سياستگزاران و مجريان بخش كشاورزي در جهت دستیابی به اصول کشاورزی پایدار