مسئول کمیته نمایشگاه:
مهندس حمیدرضا رحمانی

 

مسئول برنامه ریزی نمایشگاه و عضو کمیته:

دکتر امیر حسین عتیقه چیان

 

اعضای کمیته نمایشگاه

 

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

 مهندس احمد رمضانی

ramazaani@yahoo.com
دکتر مسعود پزشکی masoud_pezeshki@yahoo.com
مهندس هوشنگ شهریاری Jam.eskandari@yahoo.com
مهندس پرستو صمدی samadi1900@yahoo.com
دکتر امیر حسین عتیقه چیان Amir_3295@yahoo.com
مهندس جمشید اسکندری Jam.eskandari@yahoo.com
 مهندس علیرضا یزدان‌پناه yazdanpanah2@yahoo.com
مهندس حمید ملاحسینی molahoseini_h@yahoo.com
مهندس هلنا کعبی helena_kaabi@yahoo.com
دکتر منصور کیمیایی drmkdvm@yahoo.com
 مهندس محمد مهدی حداد mmahdihadad@yahoo.com
مهندس سمیه عباس عبدلی somayehabbasi58@gmail.com