قابل توجه عزیزانی که مقاله آنها به صورت سخنرانی مورد پذیرش قرار گرفته است:

 

زمان هر سخنرانی 15 دقیقه و 5 دقیقه زمان به منظور پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است.

 

 

به اطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در همایش می رساند ارسال تصویر کارت دانشجویی همراه با فرم ثبت نام به دبیرخانه همایش و همچنین ارائه اصل کارت دانشجویی در روزهمایش ضروری می باشد. در غیر اینصورت هزینه ثبت نام بر اساس شرکت کننده آزاد محاسبه خواهد شد.

 

محل برگزاری همایش

اصفهان، خیابان جی، مجموعه فرهنگی تالار شهروند

 

 

 

 
 

مشارکت کنندگان:

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

اداره کل بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری اصفهان

مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی

معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی

موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

 
 

 

حامیان علمی همایش:

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشور

مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه تهران

دانشگاه علمی کاربردی مرکز اصفهان

کمیته کدکس مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

 

 

 
 

همزمان با برگزاری همایش

 

برگزاری اولین نمایشگاه ملی کشاورزی پایدار و ارتقاء کیفیت محصول

برگزاری کارگاههای آموزشی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم