ارتباط با ما

 
  نشانی دبیرخانه همایش:
اصفهان، بلوار کشاورزی، شهرک امیرحمزه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان،
 دبیر خانه همایش
 


صندوق پستی :  199 - 81785
دور نگار : 7757022 - 0311
 


تلفن تماس با دبیر همایش:  09133009446
تلفن: 0311-7757328


وب سایت همایش: http: //hamayesh. Icrasn.com
پست الکترونیکی :SACP89.icrasn@gmail.com