کارگاه آموزشی کشاورزی پایدار و نهاده های تولید  

 

 

مسئول برنامه ریزی : احمد سلیمانی پور 

 

 

برنامه کارگاه متعاقبلاً اعلام خواهد شد.

 

 

فرم ثبت نام

 

   

 

 کارگاه آموزشی استاندارد ها و قوانین ملی و بین مللی  

 

مسئول برنامه ریزی : حمید رضا رحمانی

 

 

برنامه کارگاه متعاقبلاً اعلام خواهد شد.

 

فرم ثبت نام