محورهای همایش

 
 

   

1- کشاورزی پایدار و نهاده های تولید

1-1- نقش استفاده بهینه از کود، سم، بذر، آب، انرژی، خاک و ... در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

1-2- نقش آبهای نامتعارف در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

1-3- نقش مدیریت پسماندها در کشاورزی پایدار

1-4- تجمع زیستی آلاینده ها ی محیطی در زنجیره غذایی

 

2- استانداردها و قوانین ملی و بین المللی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

2-1-نقش استانداردهاي زيست محيطي در توليد محصول سالم

2-2- تعيين استانداردهاي كيفي محصول سالم (کدکس مواد غذایی) برای انواع تولیدات كشاورزي

2-3-قوانين و مقررات مرتبط با نحوه مجازات توليدكنندگان محصولات ناسالم

 

 

3-  مدیریت کشاورزی پایدار در تولید و عرضه محصول سالم

3-1-بررسی مسایل اقتصادی و اجتماعی در تولید و عرضه محصول سالم

3-2-نقش بازاریابی و نگهداری در تولید و عرضه محصول سالم

3-3-نقش مدیریت زراعی و دامی در تولید محصول سالم

3-4- نقش سیاستگذاریهای دولت در تولید و عرضه محصول سالم

3-5- فرصتها و تهدیدها در تولید محصول سالم

3-6 -مدیریت تولید محصولات گلخانه ای و محصول سالم

 

4- کشاورزی پایدار و نظام پایش و ارزیابی تولید محصول سالم

4-1- روشهای مناسب پایش و ارزیابی منابع پایه و محصولات سالم

4-2 پایش محصولات سالم، راهبردها و سیاستگذاریها

4-3-مديريت و برنامه ریزی امحاء محصولات ناسالم

 

-نقش آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

 

 

6- نقش فناوری های نوین در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

 

6-1-بررسی اثرات كاربرد فناوري هاي نوين (هسته‌اي، بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي) در اصلاح روش‌هاي توليد

6-2-فناوري‌هاي نوين بسته‌بندي محصولات كشاورزي و دامی

6-3- نقش روشهای نوین در تولید محصول سالم

6-4- فن آوری های نوین در مدیریت نگهداری فرآورده های خام دامی

6-5- چالشهای مرتبط با فن آوری نوین در تولید محصول سالم

6-6- کاربرد داده های رقومی ماهواره ای در شناسایی، پایش و مدیریت محصولات کشاورزی