ثبت نام

برای دانلود فرم ثبت نام همایش اینجارا کلیک کنید 
 

حق ثبت نام:

شرکت کننده های با مقاله:                       200000 ریال

شرکت کننده های بدون مقاله:                 400000 ریال

شرکت کننده های بدون مقاله دانشجو :       200000 ریال

دارندگان مقالات پذیرفته شده  به صورت شفاهی و  دانشجویان دارای مقاله پذیرفته شده (سخنرانی  پوستر)

از دادن حق ثبت نام معاف می باشند.