ارکان همایش

رئیس همایش

عبد الرسول علامه

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

تلفن مستقیم :  7759007 -0311

همراه: 09133108373

a_allameh@icrasn.com

 

دبیر همایش

حمید رضا رحمانی

مدیر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی استان اصفهان

تلفن مستقیم :

همراه:09133009446

rahmani.hrhr@gmail.com

 

جانشین دبیر همایش و رئسی کمیته داوری مقالات

مسعود پزشکی

مشاور سلامت و رئیس کمیته کدکس مواد غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

تلفن همراه:09133092187

اعضاء کمیته داوری مقالات

  masoud_pezeshki@yahoo.com  

 

 
رئیس کمیته راهبردی همایش

محمد آزاد

مشاور ریاست سازمان و مدیر آبخیزداری

تلفن مستقیم : 6686021-0311    همراه :  09133250057

azad.1339@yahoo.com

 اعضای کمیته راهبردی

رئیس کمیته علمی همایش

حمید رضا رحمانی

رئیس کارگروه تخصصی محیط زیست و منابع طبیعی اصفهان

همراه:09133009446

rahmani.hrhr@gmail.com

اعضای کمیته علمی

رئیس کمیته اجرایی همایش

حمید ملاحسینی

همراه:09125218131

Molahoseini_h@yahoo.com

اعضای کمیته اجرایی

رئیس کمیته اطلاع رسانی همایش

مجید صادقیان

اعضای کمیته اطلاع رسانی

 
مسئول دبیرخانه و نرم افزار  همایش

مهندس مائده شیرانی

تلفن مستقیم : 7757328 -0311